Makkelijk op te zetten
Energie efficient
Stijlvolle designs
Hoge kwaliteit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hemsson International B.V.
Versie november 2010

Artikel 1. Definities
a. Hemsson B.V.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hemsson International B.V., statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te 7609 RX Almelo, Pastoor Ossestraat 61, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64929442 (hierna: Hemsson).
b. Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Hemsson opdracht geeft om goederen en/of diensten te leveren, wordt aangeduid als klant.
c. Order, opdracht of bestelling
Er is sprake van een order, opdracht of bestelling als de klant aan Hemsson verzoekt goederen en/of diensten te leveren.
d. Overeenkomst
Na acceptatie van de order of bestelling door Hemsson is sprake vaneen overeenkomst.
e. Producten
Alle goederen en/of diensten die Hemsson levert aan haar klant.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Hemsson Producten, van welke aard ook, aan haar Klant levert, ook indien deze Producten niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn omschreven. Afwijkingen van deze bepalingen zijn geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hemsson, voor de uitvoering waarvan door Hemsson derden dienen te worden ingeschakeld.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Hemsson en haar directie.
4. Eventueel door Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden worden hierbij door Hemsson uitdrukkelijk verworpen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
Hemsson en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest en strekking van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest en strekking van deze Algemene Voorwaarden.
8. Indien Hemsson niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hemsson in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
9. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
10. Klant en Hemsson erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatie

Artikel 3 Aanbiedingen, Offertes en Prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Hemsson zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Hemsson kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant weet dan wel redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering af magazijn. De prijzen zijn dus exclusief transportkosten, andere in verband met de levering te maken kosten, BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen,  voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt zullen door Hemsson mogen worden doorberekend,  zonder enige verdere opslag. Dit geldt ook voor kostprijsstijgingen ten gevolge van na het aangaan van de overeenkomst van overheidswege of anderszins aan Hemsson dan wel degene van wie Hemsson haar (onderdelen voor haar) Producten betrekt opgelegde (aanvullende) test- en veiligheidseisen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hemsson niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Indien de prijs in de overeenkomst tussen Hemsson en Klant in een andere valuta dan de Euro luidt is Hemsson bevoegd koersschommelingen geheel door te berekenen.

Artikel 4. Overmacht
1. Hemsson is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hemsson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hemsson niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hemsson of van derden daaronder begrepen. Hemsson heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid 
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hemsson zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Hemsson kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Hemsson ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hemsson gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5 Aflevering
1. Hemsson gaat over tot levering van de bestelling, direct nadat de goederen gereed zijn voor uitlevering. Alle door Hemsson genoemde (lever)termijnen, zowel ten aanzien van de aflevering van de Producten als de installatie daarvan, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Hemsson bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is Hemsson pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
Klant heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor welke vorm van schade dan ook, indien Hemsson in verzuim is als hier bedoeld.
2. Bij het plaatsen van een bestelling is Klant verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de transactie adequaat te kunnen afhandelen. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Hemsson staan of als gevolg van andere aan Klant toe te rekenen factoren, worden de Producten geacht te zijn geleverd op de datum van aflevering dan wel op de datum waarop de Producten ter aflevering bij Klant zijn aangeboden, dan wel de datum waarop de Producten klaar liggen om te worden afgehaald. Hemsson heeft het recht om ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3. Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
4. Bij ontvangst van de door Hemsson ter beschikking gestelde Producten dient Klant vast te stellen of deze goederen beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd, en binnen 7 dagen na ontvangst dit schriftelijk aan Hemsson te melden. Transportschades en schade aan eigendommen van Klanten gevolge van de aflevering of het retourhalen van Producten van Hemsson dienen direct (doch uiterlijk binnen 24 uur) gemeld te worden aan de vervoerder en Hemsson. Hemsson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bedoelde schade indien melding van de schade niet of te laat aan Hemsson wordt gedaan.
5. Indien de door Klant ter beschikking gestelde zaken en/of de door Hemsson gemaakte Producten niet worden afgehaald, bewaart Hemsson deze 6 weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, wordt door Hemsson geen verantwoordelijkheid aanvaard.

Artikel 6 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud
1. Hemsson behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Klant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen op deze Klant ter zake van de geleverde Producten en ter zake van de met de geleverde Producten verband houdende dienstverlening, volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van Hemsson op de Klant wegens tekortschieten in de nakoming van voornoemde overeenkomst(en).
2. Klant is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. Klant is in dat geval verplicht de geleverde Producten eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van Klant te leveren aan derden.
3. Hemsson is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde, al dan niet gebruikte, Producten terug te nemen indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Hemsson heeft voldaan of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Hemsson zal kunnen voldoen.
4. Klant verplicht zich op eerste verzoek van Hemsson zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant in de door Hemsson gewenste vorm en tot de door Hemsson gewenste omvang.

Artikel 7 Reclames; inroepen garantie
1. Klant is gehouden onmiddellijk bij aflevering of afhalen te onderzoeken of de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen specificaties en hiervan melding te maken.
2. Reclames terzake van onvolkomenheden in de door Hemsson geleverde Producten dienen door Klant op straffe van verval binnen 10 dagen nadat de eventuele gebreken bekend zijn geworden of bekend hadden kunnenzijn, schriftelijk te worden aangemeld bij Hemsson.
3. Gebreken die niet door de garantie gedekt worden dan wel daar wel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of ter zake waarvan te laat gereclameerd is, worden door Hemsson verholpen op verzoek van Klant tegen de daarvoor normaal geldende tarieven die Hemsson hanteert.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) (iDEAL, Overschrijving, Eenmalige incasso, Pay-pal, Factuur) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Hemsson.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van facturen van de aan Hemsson verschuldigde bedragen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
3. De door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Hemsson het recht ieder deel apart te factureren. Hemsson heeft de bevoegdheid de levering van de nog niet gefactureerde gedeelten op te schorten totdat de wel gefactureerde gedeelten geheel zijn voldaan.
4. Klant is niet gerechtigd door hem aan Hemsson verschuldigde bedragen te verrekenen met door hem van Hemsson te vorderen bedragen, tenzij Hemsson uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verrekening.
5. Door overschrijding van de door Hemsson bedongen betalingstermijnen is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en worden alle vorderingen van Hemsson op Klant direct opeisbaar.
6. Klant is vanaf de dag van overschrijding wettelijke rente verschuldigd over de door Klant verschuldigde bedragen wegens vertraging in de nakoming.
7. Alle door Hemsson te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van Klant te bewerkstelligen, zullen door Klant worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,= (exclusief BTW).
8. In het in lid 5 bedoelde geval behoudt Hemsson zich de mogelijkheid voor de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Klant op te schorten.

Artikel 9 Afnameverplichtingen
1. Klant is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van Hemsson noodzakelijke en door Hemsson verlangde medewerking te verlenen, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de bestelde Producten.
2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde Producten aan Klant ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken door niet aan Hemsson toe te rekenen omstandigheden. Klant geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum van de Producten.
3. De door Hemsson gemaakte kosten voortvloeiende uit dit verzuim komen voor rekening van Klant, zulks onverminderd de overige rechten van Hemsson ter zake van deze tekortkoming van Klant.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
Hemsson behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Het is Klant niet toegestaan merknamen op door Hemsson geleverde Producten aan te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Hemsson is slechts aansprakelijk voor materiële schade, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde Hemsson Producten hetzij door een aan Hemsson toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan Hemsson zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst.
2. De hierboven genoemde aansprakelijkheid van Hemsson beperkt zich tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht en tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde.
3. Hemsson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade met betrekking tot gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en stagnatie wegens storing van een bedrijfsproces of schade wegens overschrijding van een termijn, of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade. Klant vrijwaart Hemsson tegen alle aanspraken van derden ter zake.
4. Hemsson aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de te leveren zaken niet geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan Hemsson. Klant dient de geschiktheid zelf te onderzoeken.
5. Hemsson is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat Klant de afgeleverde Producten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan een derde heeft geleverd, respectievelijk door een derde in gebruik heeft doen leveren.
6. Hemsson sluit géén aansprakelijkheid uit voor schade die een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van hem of van de tot zijn bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van Hemsson geheel of gedeeltelijk verhinderen, en die niet aan Hemsson zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen werkstakingen, brand en andere storingen in het bedrijf van Hemsson of van diens leveranciers, overheidsmaatregelen en wanprestatie van toeleveranciers.
2. Klant is alsdan niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Hemsson zal Klant zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hemsson niet mogelijk is, langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding voor ieder der partijen bestaat.

Artikel 13 Beëindiging
Ingeval Klant niet voldoet aan enige op hem jegens Hemsson rustende verplichting uit de overeenkomst dan wel ingeval van faillissement of surseance van betaling van Klant of ingeval op diens goederen beslag wordt gelegd, heeft Hemsson het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, onverminderd de rechten van Hemsson op schadevergoeding.

Artikel 14 Third Party Producten
Indien en voor zover Hemsson Producten van derden aan Klant levert, zullen, mits dit door Hemsson schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De
bedoelde voorwaarden worden door Hemsson ter beschikking gesteld. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Hemsson en Klant om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 Algemeen
1. Indien Hemsson te eniger tijd of van tijd tot tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.
2. Hemsson heeft het recht de overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen.
3. Het door Hemsson verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.
4. De titels boven de artikelen van deze voorwaarden dienen alleen als referentie en hebben als zodanig geen invloed op de uitleg van de overeenkomst.
5. In geval van strijdigheid van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden met bepalingen in de individuele overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele overeenkomst.
6. Elke vordering op Hemsson, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden vervalt indien zij niet binnen twee jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.
7. Klant heeft het recht om de producten, geleverd door Hemsson, binnen 14 dagen te retourneren in originele en onbeschadigde verpakking. 


Artikel 16 Export
Bij export van Producten door Klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Klant zal Hemsson vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Hemsson. Geschillen voor de kennisneming waarvan de arrondissementsrechtbank in eerste aanleg bevoegd is, zullen worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Almelo.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Almelo op 11 november 2010 onder nummer 46/2010.

Mijn account
U bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te maken. Of maak nu een account aan.
Taal & Valuta
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »